Valitse sivu

Ad Hoc ry

Yhdistyksen säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Ad Hoc –  hallintotieteen opiskelijat ry.
Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä Ad Hoc. Yhdistyksen
kotipaikka on Tampere.
2 § Tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Tampereen yliopiston hallintotiedettä
opiskelevien etujärjestönä. Yhdistyksen toiminta pyrkii edistämään ja parantamaan
hallintotieteen opiskelijoiden asemaa yliopistolla sekä yhteiskunnassa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokous-, koulutus- ja
ajanviettotilaisuuksia. Yhdistys toimii yhteistyössä opiskelijajärjestöjen sekä muiden
sidosryhmien kanssa.
3 § Jäsenyys
Yhdistyksen jäseniä ovat:
1) Varsinaiset jäsenet. Varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä Tampereen yliopiston
hallintotieteiden opiskelijat, joiden opinnot suuntaavat hallintotieteeseen ja
jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Hallitus hyväksyy jäsenen. Jäsen voidaan
erottaa tutkinto-oikeuden päättyessä.
2) Kannatusjäsenet. Kannatusjäseneksi voivat ryhtyä luonnolliset henkilöt ja
hallituksen hyväksymät oikeustoimikelpoiset yhteisöt, jotka ovat maksaneet
yhdistyksen syyskokouksessa määrätyn kannatusjäsenmaksun.
Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.
3) Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen
kokouksessa kutsua henkilö, joka on merkittävällä tavalla toiminut
yhdistyksen hyväksi. Kunniajäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen
kokouksissa.
4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla eroamisestaan lainmukaisesti. Erotessaan jäsen
menettää hänelle kuuluvat jäsenoikeudet.
Yhdistyksen jäsen, joka toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on
huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa, voidaan erottaa hallituksen esityksestä
yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista
äänistä. Tässä kokouksessa on asianosaisella oikeus tulla kuulluksi.
5 § Jäsenmaksu
Yhdistyksen varsinaisen jäsenen jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruudesta päätetään
yhdistyksen syyskokouksessa. Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on kertaluonteinen jonka jälkeen hän
on vapaa vuosittaisesta jäsenmaksusta ja kannatusjäsenmaksu on vuotuinen. Kunniajäsen ei maksa

jäsenmaksua.
6 § Hallitus
Yhdistyksen kokousten päätösten täytäntöönpanosta ja asioiden hoidosta vastaa hallitus.
Yhdistystä edustaa hallitus. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään
kaksi (2) ja enintään viisi (5) muuta jäsentä. Työnjaostaan hallitus päättää itse. Toimikausi
alkaa 1.1. ja päättyy 31.12.
7 § Hallituksen kokous
Hallituksen kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja. Puheenjohtaja on lisäksi velvollinen
kutsumaan kokouksen koolle, mikäli vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallituksen kokous on laillinen, kun siitä on ilmoitettu hallituksen keskenään sopimalla
menettelyllä.
Mikäli hallituksen kokouksessa joudutaan äänestämään, ratkaisee yksinkertainen
ääntenenemmistö. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta, paitsi vaaleissa ja
lippuäänestyksissä, joissa ratkaisee arpa. Mikäli yksikin jäsenistä vaatii suljettua
lippuäänestystä, ja ehdotusta kannatetaan, pantakoon se toimeen.
Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun paikalla on puheenjohtaja mukaan lukien
vähintään puolet hallituksen jäsenistä.
Hallituksen kokouksessa voidaan käyttää etäosallistumismahdollisuutta.
8 § Hallituksen jäsenen eroaminen ja erottaminen
Hallituksen jäsen voi erota kesken toimintakautensa ilmoittamalla siitä kirjallisesti
hallitukselle.
Yhdistyksen kokous voi erottaa hallituksen jäsenen vähintään kahden kolmasosan
(2/3) enemmistöllä annetuista äänistä, mikäli hän on jatkuvasti estynyt osallistumaan
hallituksen toimintaan tai toistuvasti laiminlyö hallitusvelvoitteensa.
Yhdistyksen kokous päättää, valitseeko se erotetun jäsenen tilalle uuden jäsenen jäljellä
olevaksi toimikaudeksi.
9 § Nimenkirjoitus
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja. Hallitus voi määrätä hallituksen jäsenen yksin
kirjoittamaan yhdistyksen nimen.
10 § Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
11 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous sekä muut yhdistyksen kokoukset.
Yhdistyksen kokoukset ovat laillisesti koolle kutsuttuja ja päätösvaltaisia, kun niistä on
ilmoitettu vähintään kymmenen (10) päivää ennen yhdistyksen verkkosivuilla tai

sähköpostilla yhdistyksen jäsenille.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että
asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
Yhdistyksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat kokouksen
puheenjohtaja ja sihteeri ja jonka tarkastavat pöytäkirjantarkastajat.
Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni.
Yhdistyksen kokouksissa suoritettavissa äänestyksissä noudatetaan 7 §:n 2
momentissa määrättyä menettelytapaa. Äänestyksissä ratkaisee yksinkertainen äänten
enemmistö, paitsi niissä tapauksissa, joissa nämä säännöt toisin määräävät.
12 § Yhdistyksen kevätkokous
Yhdistyksen kevätkokous on pidettävä maaliskuun 31. päivään mennessä.
Yhdistyksen kevätkokouksessa:
1) esitetään edeltävän toimikauden hallituksen toimintakertomus;
2) esitetään toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös
edelliseltä toimikaudelta; sekä
3) päätetään vastuuvapaudesta edellisen toimikauden hallitukselle.
13 § Yhdistyksen syyskokous
Yhdistyksen syyskokous on pidettävä joulukuun 31. päivään mennessä.
Yhdistyksen syyskokouksessa:
1) päätetään jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruudesta;
2) hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle tilikaudelle;
3) päätetään uusista kunniajäsenistä hallituksen esityksen pohjalta;
4) valitaan yhdistykselle seuraavalle toimikaudelle hallitus: puheenjohtaja sekä muut
hallituksen jäsenet; sekä
5) valitaan yksi toiminnantarkastaja/tilintarkastaja ja hänelle varamies seuraavaksi
tilikaudeksi.
14 § Yhdistyksen ylimääräinen kokous
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin vähintään yksi kymmenesosa (1/10)
äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii. Kokous on tällöin pidettävä kuukauden (1)
kuluessa vaateen esittämisestä.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous voidaan pitää myös, milloin hallitus katsoo sen
tarpeelliseksi.
15 § Sääntöjen muutos
Ehdotus yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kirjallisena hallitukselle.
Ehdotuksen voi tehdä yhdistyksen hallitus tai yhdistyksen jäsen.
Ehdotus käsitellään hallituksen valmistelemana seuraavassa yhdistyksen kokouksessa. Jos
ehdotusta ei hyväksytä yksimielisesti, sen on saatava äänestyksessä vähintään kolme
neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä puolelleen tullakseen hyväksytyksi.
16 § Yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan yhdistyksen tarkoitusta edistävään toimintaan.
Varjoen tarkemmasta kohdentamisesta päätetään purkamisesta päättävässä kokouksessa.
Päätös yhdistyksen purkamisesta tehdään kahdessa vähintään yhden (1) kuukauden
välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Päätöksen on saatava molemmissa
kokouksissa taakseen vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä.
Ennen ensimmäistä purkamista koskevan kokouksen pitämistä on tieto kokouksesta
annettava erikseen myös kolmelle (3) viimeisimmälle yhdistyksen hallituksen
puheenjohtajalle sekä yhdistyksen perustajajäsenille.
17 § Muut säännökset
Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

Kutsu syyskokoukseen 2023

 Ad Hoc ry toivottaa jäsenistönsä tervetulleeksi torstaina 23.11.2023 järjestettävään yhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen. Yhdistyksen hallitus on päättänyt, että perinteisen kokouksen lisäksi kokoukseen voi osallistua myös etänä, Zoomin välityksellä. Fyysinen kokous järjestetään Tampereen yliopistolla: Päätalo ls A06 kello 16:00 alkaen.

Yhdistyksen syyskokous on jäsenistölle oiva paikka osallistua yhdistyksen päätöksentekoon sekä asettua ehdolle yhdistyksen hallitukseen seuraavalle toimikaudelle.

Tilaisuus on kaikin puolin rento ja myös etäyhteydellä osallistuvat pääsevät olemaan läsnä jaetun läppäriyhteyden kautta. Syyskokouksen jälkeen siirrymme kellarisaunalle viettämään pikkujouluja yhdessä Fiskuksen kanssa! Tervetuloa mukaan!

Syyskokouksen esityslista:

Ad Hoc – Tampereen yliopiston hallintotieteen opiskelijat ry 

Sääntömääräinen syyskokous 2023

Aika: Torstaina 23.11.2023 kello 16.00

Paikka: Tampereen yliopisto: Päätalo ls A06 ja Zoom Communications

 

Esityslista

 1.     Kokouksen avaus 
 2.     Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3.     Kokouksen järjestäytyminen
 4.     Esityslistan hyväksyminen
 5.     Ilmoitusasiat
 6.     Vuoden 2024 toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen
 7.     Yhdistyksen kunniajäsenyyden myöntäminen 
 8.     Jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättäminen vuodelle 2024
 9.     Yhdistyksen hallituksen valinta seuraavalle toimikaudelle 
 10. Yhden (1) toiminnantarkastajan ja yhden (1) varahenkilön valinta seuraavalle tilikaudelle (2024)
 11. Muut esille tulevat asiat
 12. Kokouksen päättäminen

 

Ystävällisin terveisin

Pinja Ikkala

Hallituksen puheenjohtaja 2023

 

Haluatko asettua ehdolle, mutta et pääse paikalle kokoukseen tai myöhästyt? Otathan yhteyttä Pinjaan Telegramissa @Pinjaikkala tai sähköpostilla adhocry@gmail.com

Lisätietoja: adhocry@gmail.com

Linkki Zoomin kautta järjestettävään etäkokoukseen julkaistaan myöhemmin. 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2024

 

Ad Hoc – Tampereen yliopiston hallintotieteen opiskelijat ry

 

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Tampereen yliopistossa hallintotiedettä opiskelevien etujärjestönä. Yhdistyksen toiminta pyrkii edistämään ja parantamaan opiskelijoiden asemaa yliopistolla sekä yleisesti yhteiskunnassa. Yhdistys pyrkii toimimaan yhteistyössä muiden opiskelijajärjestöjen, erityisesti Tampereen yliopiston piirissä vaikuttavien hallintotieteiden alan eri ainejärjestöjen kanssa. 

 

Yhdistyksen tärkeimpänä tehtävänä on toimia linkkinä opiskelijoiden, työelämän ja yliopiston henkilökunnan välillä, sekä rakentaa hallintotieteen sisäistä opintosuuntaidentiteettiä.  Yhdistys pyrkii jatkamaan ja kehittämään jo muodostuneita sidosryhmäsuhteita. Lisäksi yhdistys pyrkii kartoittamaan uusia yhteistyömuotoja hallintotieteen alan työnantajien, alumnien ja sidosryhmien kanssa. Yhdistyksen tavoitteena on aktiivisesti kehittää toimintaansa, sekä tarjota jäsenilleen uusia osallistumisen muotoja.

 

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

 

Yhdistys järjestää sääntömääräiset kokoukset, joita on kaksi. Kevätkokous järjestetään viimeistään maaliskuun 31. päivänä 2024. Yhdistyksen syyskokous tulee sääntöjen mukaan järjestää joulukuun 31. mennessä. Lisäksi hallitus kokoontuu aina tarpeen vaatiessa. Yhdistyksen ylimääräinen kokous järjestetään tarpeen vaatiessa, tai jos vähintään 1/10 jäsenistöstä sitä vaatii.

 

JÄSENISTÖ

 

Jäsenrekisterin hallinta on sujuvaa vuonna 2021 tapahtuneen jäsenrekisterin uudistamisen myötä, mutta tulevana vuonna erityistä huomiota tulee kiinnittää uusien jäsenien tavoittamiseen sekä jäsenrekisterin päivittämiseen.  Jäsenhankinnassa on tärkeää huomioida sekä kandidaattivaiheen opiskelijat, jotka täsmentävät opintosuunnakseen hallintotieteen, kuten myös suoraan maisterivaiheeseen valitut maisteriopiskelijat. Hallituksessa on hyvä olla valittuna yksi henkilö, joka vastaa suoraan pääaineeseen valittujen maisteriopiskelijoiden kontaktoimisesta ja ohjaamisesta. Jäsenhankintaa pyritään tekemään aktiivisesti ympäri vuoden niin sosiaalisen median kanavissa kuin tapahtumissa. Seuraavana vuonna hallituksen on syytä perehtyä myös sähköpostilistan muodostamiseen sekä alumnitoiminnan kehittämiseen. 

TALOUS

 

Yhdistyksen tavoitteena on ylläpitää sellaista taloudellista tasapainoa, jolla se pystyy järjestämään jäsenistölle mahdollisuuden osallistua opiskelun ja oppiaineen kannalta hyödyllisiin tapahtumiin. Tampereen ylioppilaskunnalta haettava toiminta-avustus tulee olemaan vuoden 2024 ensisijainen tulonlähde. Avustuksia hakiessa tallennetaan avustushaun vastaukset seuraavia hallituksia varten, kuten on aiemmin tehty. Jäsenmaksutulot ja haalarimerkkien myynnistä saatavat tulot toimivat toissijaisena tulonlähteenä. 

 

Toimintavuonna 2024 kartoitetaan vaihtoehtoisia tulonlähteitä, joita ovat esimerkiksi sidosryhmien kanssa tehtävät yhteistyösopimukset, talkootyöt sekä erilaiset ylioppilaskunnan tai opintosuunnan avustukset yksittäisiin tapahtumiin. Mahdollisuuksien mukaan uusitaan vuonna 2023 solmittu yhteistyösopimus Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry YKA:n kanssa. Useammat tulonlähteet mahdollistavat myös monipuolisten ja erilaisia jäseniä tavoittavien tapahtumien järjestämisen.

 

Suurimmat menoerät vuonna 2024 tulevat liittymään tapahtumien järjestelyihin. Menoeriä ovat opintosuunnan yhteiset Breikkikahvit, illanvietot, työelämätapahtumat, kevätkokous, pikkujoulut sekä syyskokouksen järjestäminen. Tarpeen vaatiessa hallitus voi ottaa järjestääkseen tai osallistua myös muiden laaja-alaisesti jäsenistöä hyödyttävien tapahtumien järjestämiseen. Mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä muiden hallintotieteiden ainejärjestöjen kanssa tulisi pyrkiä kehittämään myös taloudellisesta näkökulmasta.

 

Hallitus voi halutessaan varata tilikauden mahdollisesta ylijäämästä osan viiden vuoden välein järjestettävien vuosijuhlien rahoitukseen. Vuosijuhlien rahoituksen suhteen hallituksen on suositeltavaa myös informoida vuosijuhlien rahoituksesta tulevia hallituksia.

 

TOIMINTA

 

Vuonna 2024 yhdistys pyrkii vahvistamaan asemaansa Tampereen yliopistolla aktivoimalla yhdistyksen tapahtumia sekä panostamalla jäsenhankintaan. Uusien jäsenten hankinta on ensisijaisen tärkeää, ja tätä tulee tehostaa aktiivisella markkinoinnilla sekä kohdennetulla tiedottamisella. Toiminnan keskeisin tavoite on tukea jäsenistön oppimis- ja työelämävalmiuksia, sekä vahvistaa keskinäistä yhteenkuuluvuutta. Erityisesti opintosuuntaan valituille uusille opiskelijoille tulee tuoda Ad Hocia tutuksi ja järjestää mahdollisuuksia päästä mukaan yhdistyksen toimintaan. Toiminnan jatkuvuutta pyritään lisäämään kehittämällä sektorikohtaisia ohjeita. Yhdistys koordinoi suoraan maisterivaiheeseen tulevien uusien opiskelijoiden tuutortoimintaa. Toiminnan ennakoimisen ja suunnitelmallisuuden tueksi luodaan toimintakauden alussa hallituksen toimesta vuosikello.

 

Tapahtumatoiminta 

 

Tapahtumat ovat yhdistyksen tapa tuottaa lisäarvoa jäsenistölle, ja samalla keino sitouttaa jäsenistöä mukaan toimintaan. Tapahtumien osalta tulisi tulevana vuonna kartoittaa jäsenistön kiinnostusta osallistua erilaisiin tapahtumiin ja sen pohjalta miettiä uusia tapahtumia, jotka auttavat jäsenistön sitouttamisessa.  Tulevana vuonna tavoitteena on vahvistaa eri vastaavien roolia tapahtumien järjestäjänä. Esimerkiksi kansainvälisyys- ja liikuntavastaava voivat järjestää vastuualueeseensa liittyviä tapahtumia, mikä monipuolistaa järjestömme tarjoamien tapahtumien kirjoa.

Yhdistys järjestää perinteisesti breikkikahvitilaisuuksia useita kertoja vuodessa. Breikkikahvit ovat toimineet hyvänä alustana tuoda hallintotieteen henkilöstöä ja opiskelijoita yhteen rennoissa merkeissä. Breikkikahveja voidaan mahdollisuuksien mukaan kehittää koskemaan erilaisia ajankohtaisia teemoja tai tapahtumia. Breikkikahvien tunnettavuuden lisääminen ja “brändäämisen” jatkaminen nähdään toiminnan tunnetuksi tekemisen ja jatkuvuuden vuoksi merkittävänä.

Yhdistyksen kannalta on olennaista toimia erityisesti maisteriopiskelijoiden ainekerhona ja etujärjestönä. Alumnitoiminta antaa mahdollisuuden laajentaa yhdistyksen sidosryhmätoimintaa ja tuoda työelämää lähemmäksi opiskelijoita. Tämän pohjalta olisi hyvä jatkaa alumnitoiminnan kehittämistä ja tavoitella sen vakiinnuttamista yhdistyksen toiminnassa. Tulevana vuonna olisi hyvä tarkistaa jäsenistön yhteystiedot ja päivittää jo valmistuneiden yhteystietoja. Alumnitoiminnassa voi harkita yhteistyön muodostamista Staabi ry:n kanssa ja muiden ainekerhojen kanssa.

Yhteistyötä muiden ainejärjestöjen, erityisesti hallintotieteiden muiden pääainekerhojen kanssa olisi tarkoituksenmukaista jatkaa myös tulevana vuonna. Suuremman osanoton sekä kustannuksien mahdollistamiseksi yhteiset tapahtumat muiden ainekerhojen kanssa ovat erinomaisia vaihtoehtoja.

Työelämätapahtumat/excursiot ovat hyviä ja tärkeitä tilaisuuksia saada tietoa erilaisista organisaatioista, jonka vuoksi niiden järjestäminen tulee huomioida tulevia tapahtumia suunniteltaessa. Työelämätapahtumia/excursioita järjestettäessä pyritään jatkossa kuulemaan yhä paremmin jäsenistön toiveita kohdeorganisaatioita kartoitettaessa.

Opintojen kehittämistoiminta 

Yhdistys toimii opiskelijoiden vaikuttamiskanavana yliopiston suuntaan ja pyrkii tarvittaessa puuttumaan epäkohtiin ja palautteisiin koskien kurssien toteutustapoja, aikatauluja tai sisältöjä. Säännöllinen yhteydenpito opetushenkilökunnan kanssa on keskeinen keino osallistua hallintotieteen opetustyön kehittämiseen. Breikkikahvien lisäksi uusien ilta on havaittu hyväksi tilaisuudeksi yhteydenpitoon opiskelijoiden, hallituksen ja henkilökunnan välillä. Myös jäsenistölle tarkoitettu Telegram- ryhmä antaa opiskelijoille hyvän kanavan vertaistuelle, sekä opintoihin liittyvien kysymysten välittämiselle hallituksen kautta henkilökunnalle. ??

Tulevana vuonna opetushenkilökunnan ja opiskelijoiden tiivistä yhteistyötä ylläpidetään sekä kutsutaan henkilökuntaa aktiivisesti sopiviin tapahtumiin. Yhdistys voi tarvittaessa toteuttaa omia kehittämiseen keskittyviä kyselyitä opiskelijoille, mikäli se havaitsee tälle tarvetta, tai mikäli opiskelijat itse tuovat kehityskohteita yhdistyksen tietoon.

Lisäksi yhdistyksen koulutuspoliittinen vastaava osallistuu opintosuuntaa koskevaan koulutuspoliittiseen keskusteluun ja koulutuspoliittisiin tapahtumiin, sekä viestittää niistä muulle hallitukselle sekä tarvittaessa opiskelijoille. Opetussuunnitelman uudistamista jatketaan vuonna 2024, jolloin silloisen hallituksen toivotaan osallistuvan prosessiin. Opetussuunnitelman kehittämistyön tueksi olisi hyödyllistä käyttää Ad Hoc ry:n tiedotuskanavia, sekä muita kontakteja.

 

VIESTINTÄ

 

Ulkoinen viestintä

 

Vuonna 2023 uudistettujen nettisivujen ulkoasua tulee kehittää vuonna 2024. Tämän lisäksi niiden tarjoamaa mahdollisuutta ulkoiseen viestintään kartoitetaan. Esimerkiksi sähköisiä lomakkeita voidaan hyödyntää palautteen saamiseksi ja alumnien yhteystietojen päivittämiseksi. Nettisivuilla voidaan julkaista tarpeen mukaan laajempia katsauksia toiminnasta ja pysyvämpää tietoa.

 

Ajankohtaisista asioista tiedottaminen hoidetaan jatkossakin pääosin Facebookin ja Instagramin välityksellä, sekä myös Ad Hocin telegram- ryhmässä. Viestinnässä tärkeää on sen monipuolisuus. Instagramiin ja Facebookiin tulisi tehdä päivityksiä erilaisista tapahtumista ja pyrkiä laadukkaaseen sekä monipuolisen sisällön luomiseen. 

 

Muiden ainejärjestöjen, etenkin Staabi ry:n, sekä yhteistyökumppaneiden viestintäkanavia voidaan hyödyntää sellaisten viestien välittämisessä, jotka koskevat jäsenistöä tai hallintotieteen maisterisuunnan opiskelijoita laajempaa yleisöä. Kaikkien maisteriopintosuunnan opiskelijoiden tavoittamiseksi voidaan hyödyntää myös yksikön henkilökuntaa ja heidän kanaviaan.  Viestintää pyritään tekemään mahdollisuuksien mukaan pitkäjänteisesti ja huolella. 

 

Yliopiston yhdentymisen seurauksena uusien sähköpostiosoitteiden muodostuminen on muuttanut monien jäsenten yhteystietoja.  Pyydetään uusia jäseniä liittymisen yhteydessä ilmoittamaan sellainen sähköpostiosoite, joka toimii myös opintojen jälkeen. Tämä on erittäin tärkeää alumnitoiminnan kehittämisen kannalta. Vuonna 2024 tavoitteena on jäsenrekisterin yhteystietojen päivittäminen. 

 

Sisäinen viestintä

 

Yhdistyksen sisäistä tiedottamista ja viestintää pyritään edelleen kehittämään toimikaudella 2024. Sisäisen tiedottamisen vaikuttavuuden lisäämisen keinoja tulee pohtia. Tärkeimpien viestien välittämisessä käytetään mahdollisuuksien mukaan sähköpostia tai uutta jäsenrekisterin palveluntarjoajaa. Sähköpostin seuraamisen suhteen voisi olla hyvä valita yksi vastuuhenkilö, joka lukee saapuneita sähköposteja säännöllisesti. Sisäistä viestintää voidaan kehittää joustavaksi ja monipuoliseksi, jäsenistön ja hallituksen toiveiden mukaisesti. Sisäistä viestintää pyritään kehittämään erityisesti Telegramin, Kide.appin ja Instagramin osalta.

 Ota yhteyttä!

Sähköposti: adhocry@gmail.com 

Instagram: adhocry

Facebook: Ad Hoc – Tampereen yliopiston hallintotieteen opiskelijat ry

Sähköposti: adhocry@gmail.com 

Instagram: adhocry

Facebook: Ad Hoc – Tampereen yliopiston hallintotieteen opiskelijat ry

Mikä on YKA? 

 

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry eli YKA on uuden aikakauden ammattiliittojen edelläkävijä. Toimimme yhteiskunnallisella alalla työskentelevien ja alaa opiskelevien ammatillisena etujärjestönä ja yhteisönä. YKA on yhteiskuntaosaajien suurin yhteisö, joka auttaa opiskelijoita polulla kohti työelämää.

Osaavat juristimme tsekkaavat työsopimuksesi, asiantuntijamme auttavat palkkatoiveen laatimisessa ja uravalmentajat antavat vinkkejä CV:si pistämiseksi uuteen uskoon. Koulutukset, tapahtumat ja mentorointi pitävät sinut ajan tasalla siitä, millaista osaamista yhteiskunta-alalla tarvitaan. Jäsenyys sisältää monipuoliset vakuutukset, jotka pitävät sinusta huolen vapaa-ajalla ja reissussa.

 
Olemme olemassa, jotta jokainen yhteiskunta-alan korkeakoulutettu voi rakentaa merkityksellisen,itsensä näköisen työuran sekä tasapainottaa työ- ja yksityiselämänsä mielekkäällä tavalla.