Valitse sivu

Ad Hoc ry

Yhdistyksen säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Ad Hoc –  hallintotieteen opiskelijat ry.
Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä Ad Hoc. Yhdistyksen
kotipaikka on Tampere.
2 § Tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Tampereen yliopiston hallintotiedettä
opiskelevien etujärjestönä. Yhdistyksen toiminta pyrkii edistämään ja parantamaan
hallintotieteen opiskelijoiden asemaa yliopistolla sekä yhteiskunnassa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokous-, koulutus- ja
ajanviettotilaisuuksia. Yhdistys toimii yhteistyössä opiskelijajärjestöjen sekä muiden
sidosryhmien kanssa.
3 § Jäsenyys
Yhdistyksen jäseniä ovat:
1) Varsinaiset jäsenet. Varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä Tampereen yliopiston
hallintotieteiden opiskelijat, joiden opinnot suuntaavat hallintotieteeseen ja
jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Hallitus hyväksyy jäsenen. Jäsen voidaan
erottaa tutkinto-oikeuden päättyessä.
2) Kannatusjäsenet. Kannatusjäseneksi voivat ryhtyä luonnolliset henkilöt ja
hallituksen hyväksymät oikeustoimikelpoiset yhteisöt, jotka ovat maksaneet
yhdistyksen syyskokouksessa määrätyn kannatusjäsenmaksun.
Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.
3) Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen
kokouksessa kutsua henkilö, joka on merkittävällä tavalla toiminut
yhdistyksen hyväksi. Kunniajäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen
kokouksissa.
4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla eroamisestaan lainmukaisesti. Erotessaan jäsen
menettää hänelle kuuluvat jäsenoikeudet.
Yhdistyksen jäsen, joka toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on
huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa, voidaan erottaa hallituksen esityksestä
yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista
äänistä. Tässä kokouksessa on asianosaisella oikeus tulla kuulluksi.
5 § Jäsenmaksu
Yhdistyksen varsinaisen jäsenen jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruudesta päätetään
yhdistyksen syyskokouksessa. Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on kertaluonteinen jonka jälkeen hän
on vapaa vuosittaisesta jäsenmaksusta ja kannatusjäsenmaksu on vuotuinen. Kunniajäsen ei maksa

jäsenmaksua.
6 § Hallitus
Yhdistyksen kokousten päätösten täytäntöönpanosta ja asioiden hoidosta vastaa hallitus.
Yhdistystä edustaa hallitus. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään
kaksi (2) ja enintään viisi (5) muuta jäsentä. Työnjaostaan hallitus päättää itse. Toimikausi
alkaa 1.1. ja päättyy 31.12.
7 § Hallituksen kokous
Hallituksen kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja. Puheenjohtaja on lisäksi velvollinen
kutsumaan kokouksen koolle, mikäli vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallituksen kokous on laillinen, kun siitä on ilmoitettu hallituksen keskenään sopimalla
menettelyllä.
Mikäli hallituksen kokouksessa joudutaan äänestämään, ratkaisee yksinkertainen
ääntenenemmistö. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta, paitsi vaaleissa ja
lippuäänestyksissä, joissa ratkaisee arpa. Mikäli yksikin jäsenistä vaatii suljettua
lippuäänestystä, ja ehdotusta kannatetaan, pantakoon se toimeen.
Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun paikalla on puheenjohtaja mukaan lukien
vähintään puolet hallituksen jäsenistä.
Hallituksen kokouksessa voidaan käyttää etäosallistumismahdollisuutta.
8 § Hallituksen jäsenen eroaminen ja erottaminen
Hallituksen jäsen voi erota kesken toimintakautensa ilmoittamalla siitä kirjallisesti
hallitukselle.
Yhdistyksen kokous voi erottaa hallituksen jäsenen vähintään kahden kolmasosan
(2/3) enemmistöllä annetuista äänistä, mikäli hän on jatkuvasti estynyt osallistumaan
hallituksen toimintaan tai toistuvasti laiminlyö hallitusvelvoitteensa.
Yhdistyksen kokous päättää, valitseeko se erotetun jäsenen tilalle uuden jäsenen jäljellä
olevaksi toimikaudeksi.
9 § Nimenkirjoitus
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja. Hallitus voi määrätä hallituksen jäsenen yksin
kirjoittamaan yhdistyksen nimen.
10 § Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
11 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous sekä muut yhdistyksen kokoukset.
Yhdistyksen kokoukset ovat laillisesti koolle kutsuttuja ja päätösvaltaisia, kun niistä on
ilmoitettu vähintään kymmenen (10) päivää ennen yhdistyksen verkkosivuilla tai

sähköpostilla yhdistyksen jäsenille.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että
asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
Yhdistyksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat kokouksen
puheenjohtaja ja sihteeri ja jonka tarkastavat pöytäkirjantarkastajat.
Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni.
Yhdistyksen kokouksissa suoritettavissa äänestyksissä noudatetaan 7 §:n 2
momentissa määrättyä menettelytapaa. Äänestyksissä ratkaisee yksinkertainen äänten
enemmistö, paitsi niissä tapauksissa, joissa nämä säännöt toisin määräävät.
12 § Yhdistyksen kevätkokous
Yhdistyksen kevätkokous on pidettävä maaliskuun 31. päivään mennessä.
Yhdistyksen kevätkokouksessa:
1) esitetään edeltävän toimikauden hallituksen toimintakertomus;
2) esitetään toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös
edelliseltä toimikaudelta; sekä
3) päätetään vastuuvapaudesta edellisen toimikauden hallitukselle.
13 § Yhdistyksen syyskokous
Yhdistyksen syyskokous on pidettävä joulukuun 31. päivään mennessä.
Yhdistyksen syyskokouksessa:
1) päätetään jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruudesta;
2) hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle tilikaudelle;
3) päätetään uusista kunniajäsenistä hallituksen esityksen pohjalta;
4) valitaan yhdistykselle seuraavalle toimikaudelle hallitus: puheenjohtaja sekä muut
hallituksen jäsenet; sekä
5) valitaan yksi toiminnantarkastaja/tilintarkastaja ja hänelle varamies seuraavaksi
tilikaudeksi.
14 § Yhdistyksen ylimääräinen kokous
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin vähintään yksi kymmenesosa (1/10)
äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii. Kokous on tällöin pidettävä kuukauden (1)
kuluessa vaateen esittämisestä.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous voidaan pitää myös, milloin hallitus katsoo sen
tarpeelliseksi.
15 § Sääntöjen muutos
Ehdotus yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kirjallisena hallitukselle.
Ehdotuksen voi tehdä yhdistyksen hallitus tai yhdistyksen jäsen.
Ehdotus käsitellään hallituksen valmistelemana seuraavassa yhdistyksen kokouksessa. Jos
ehdotusta ei hyväksytä yksimielisesti, sen on saatava äänestyksessä vähintään kolme
neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä puolelleen tullakseen hyväksytyksi.
16 § Yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan yhdistyksen tarkoitusta edistävään toimintaan.
Varjoen tarkemmasta kohdentamisesta päätetään purkamisesta päättävässä kokouksessa.
Päätös yhdistyksen purkamisesta tehdään kahdessa vähintään yhden (1) kuukauden
välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Päätöksen on saatava molemmissa
kokouksissa taakseen vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä.
Ennen ensimmäistä purkamista koskevan kokouksen pitämistä on tieto kokouksesta
annettava erikseen myös kolmelle (3) viimeisimmälle yhdistyksen hallituksen
puheenjohtajalle sekä yhdistyksen perustajajäsenille.
17 § Muut säännökset
Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

KOKOUSKUTSU: Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous

 

Ad Hoc ry toivottaa jäsenistönsä tervetulleeksi perjantaina 24.3.2022 järjestettävään yhdistyksen sääntömääräiseen kevätkokoukseen. Fyysinen kokous järjestetään Tampereen yliopistolla: Päätalo A071 opetustila A05, Tampereen yliopisto (Kalevantie 4, 33100 Tampere) 

Kokoukseen voi osallistua myös etänä, Zoomin välityksellä. Mikäli haluat osallistua kokoukseen etänä otathan yhteyttä Telegramissa @Pinjaikkala tai sähköpostilla pinja.ikkala@tuni.fi

Yhdistyksen kevätkokous on jäsenistölle oiva paikka tulla kuulemaan muun muassa yhdistyksen viime vuoden tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Kokouksessa päätetään myös vastuuvapauden myöntämisestä edellisen vuoden hallitukselle. Ohessa kokouksen esityslista.

 

Lämpimästi tervetuloa yhdistyksen sääntömääräiseen kevätkokoukseen!

 

Terveisin,

 

Ad Hocin hallitus 2023

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous

 

Kokouksen esityslista: 

 

Aika: Keskiviikko 24.3.2022, kello 14.00
Paikka: Päätalo A071 opetustila A05, Tampereen yliopisto (Kalevantie 4, 33100 Tampere) ja Zoom Communications

 

Kokouksen sisältö:

 

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Kokouksen järjestäytyminen
 4. Esityslistan hyväksyminen
 5. Ilmoitusasiat
 6. Hallituksen toimintakertomus toimikaudelta 2022
 7. Tilinpäätös toimikaudelta 2022
 8. Toiminnantarkastajan lausunto
 9. Vastuuvapaudesta päättäminen toimikauden 2022 hallitukselle
 10. Muut esille tulevat asiat
 11. Kokouksen päättäminen

 

Ota yhteyttä!

Sähköposti: adhocry@gmail.com 

Instagram: adhocry

Facebook: Ad Hoc – Tampereen yliopiston hallintotieteen opiskelijat ry

Sähköposti: adhocry@gmail.com 

Instagram: adhocry

Facebook: Ad Hoc – Tampereen yliopiston hallintotieteen opiskelijat ry

Mikä on YKA? 

 

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry eli YKA on uuden aikakauden ammattiliittojen edelläkävijä. Toimimme yhteiskunnallisella alalla työskentelevien ja alaa opiskelevien ammatillisena etujärjestönä ja yhteisönä. YKA on yhteiskuntaosaajien suurin yhteisö, joka auttaa opiskelijoita polulla kohti työelämää.

Osaavat juristimme tsekkaavat työsopimuksesi, asiantuntijamme auttavat palkkatoiveen laatimisessa ja uravalmentajat antavat vinkkejä CV:si pistämiseksi uuteen uskoon. Koulutukset, tapahtumat ja mentorointi pitävät sinut ajan tasalla siitä, millaista osaamista yhteiskunta-alalla tarvitaan. Jäsenyys sisältää monipuoliset vakuutukset, jotka pitävät sinusta huolen vapaa-ajalla ja reissussa.

 
Olemme olemassa, jotta jokainen yhteiskunta-alan korkeakoulutettu voi rakentaa merkityksellisen,itsensä näköisen työuran sekä tasapainottaa työ- ja yksityiselämänsä mielekkäällä tavalla.